Biblioteka - Regulamin Biblioteki
Regulamin
wypożyczania i udostępniania podręczników darmowych dla uczniów     
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich

                                                                                       § 1
1. Regulamin jest integralna częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.
3. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu poszczególnych części zgodnie                  z tokiem nauki.
4. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.
5. Szkoła oprócz wersji papierowej nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

                                                                                        § 2
1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
2. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

                                                                                        § 3
1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce, chronienia ich przed zniszczeniem lub utratą. Za zniszczenie uznaje się: zalanie, rozerwanie, trwałe popisanie książki, wyrwanie lub podarcie stron.       
3. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

                                                                                        § 4
1. Za zgubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.
2. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników (w wersji papierowej lub elektronicznej), który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia klas I-II Dyrektor Szkoły zażąda od jego rodzica lub opiekuna prawnego zwrotu kosztów zakupu podręczników,  w przypadku ucznia kl. IV , V– zwrotu podręcznika zakupionego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.
6. Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu podręczników.
                                                                                        § 5
1. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie (Zał. Nr 1), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
2. W przypadku niezłożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com