Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich informuje, że w  wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski. Lista imienna dzieci jest umieszczona w budynku szkoły przy ul. Sportowej 19 na tablicach ogłoszeń. Postępowanie uzupełniające odbędzie się wg  Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24 z dnia 28 marca 2017r.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24   z dnia 28 marca 2017 r.
 
Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny  2017/2018
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie
 
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
o przyjęcie do:
Ø    przedszkola;
Ø    oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;  
3 – 10 kwietnia 2017 r. 16 – 21 sierpnia 2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
14 kwietnia 2017 r. 22 sierpnia 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 21 kwietnia 2017 r. 25 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
25 kwietnia 2017 r. 28 sierpnia 2017 r.
 

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com