Szkolny Program Profilaktyki

na rok szkolny 2016/2017
 
Cele programu:
·        Diagnoza potrzeb i problemów uczniów w środowisku szkolnym,
·        Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej, profilaktyka agresji i przemocy
·        Wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym
·        Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących
·        Kształtowanie  i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań,  rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych
·        Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole
·        aktywny udział uczniów w zajęciach profilaktycznych
·        Wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole
·        Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych
·        Wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole, edukacja włączająca
 
Metody realizacji założeń programu:
 
·        wywiady, rozmowy,  pogadanki, ankiety
·        zajęcia profilaktyczne
·        warsztaty tematyczne, przedstawienia, teatrzyki
·        zajęcia pozalekcyjne, gry, zabawy integrujące
·        udział w uroczystościach i konkursach
·        spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi
·        konsultacje i porady dla dzieci, rodziców i nauczycieli
·        zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli zajęć wychowania fizycznego, o charakterze modelującym prawidłowe postawy prozdrowotne, rajdy rowerowe, biwaki
·        zajęcia specjalistyczne : korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 
Formy realizacji założeń programu
* Praca w grupach
* Praca indywidualna
* Poradnictwo i konsultacje
* Terapia
Realizatorzy programu:
* wychowawcy
* nauczyciele przedmiotów
* pedagog szkolny
* psycholog szkolny
* logopeda
* wychowawcy w świetlicy
* rodzice
* inne instytucje wspomagające pracę szkoły
 
Oczekiwane efekty:
·         Uczniowie coraz lepiej radzą sobie  z problemami, sprawiają w szkole coraz mniej trudności wychowawczych
·         Lepiej  funkcjonują w zespole klasowym i szkolnym
·         Uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne
·         Uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, przez co poziom agresji i przemocy w szkole ulega zmniejszeniu
·        Uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać
·        Zmniejszenie drugoroczności oraz poprawa wyników w nauce dzięki uczestnictwu uczniów w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych
·        Nastąpi poprawa wyników w nauce poprzez uczestnictwo uczniów w kółkach zainteresowań, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
·        Zwiększenie frekwencji uczniów w szkole
·        Uczniowie będą przestrzegać w szkole kultury słowa
·        Uczniowie będą potrafili konstruktywnie rozwiązywać konflikty
·        Zwiększy się aktywność rodziców przy współdziałaniu ze szkołą
·        Uczniowie będą brali aktywny udział w imprezach prozdrowotnych, wykształcenie postaw prozdrowotnych
·        Korzystanie przez uczniów i ich rodziców ze wsparcia profesjonalnych instytucji
·        Zespół ds. profilaktyki prowadzić będzie monitoring działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń
·        Uczniowie skorzystają z  różnych form pomocy w szkole
·        Dobra adaptacja uczniów  rozpoczynających naukę w szkole oraz uczniów niepełnosprawnych
Działania szkoły w wybranych obszarach:
 
1.     Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnich z uwagi na obniżenie wieku szkolnego

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna termin
1. Wstępna diagnoza występujących problemów wśród dzieci rozpoczynających naukę (emocjonalne, wychowawcze, zdrowotne)
Adaptacja do drugiego etapu edukacyjnego
Wywiady Wychowawców klas  
Wrzesień 2016
2. Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania przejawiają problemy Wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny, Wg potrzeb
3. Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem Wychowawcy,
Psycholog, pedagog szkolny
Wg potrzeb
4. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny Wg potrzeb
5. Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie  i motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy z uczniem Wychowawcy, nauczyciele Cały rok szkolny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.     Profilaktyka agresji i przemocy 
Lp. Działania Osoba odpowiedzialna Termin
1. Kontynuacja przez psychologa szkolnego programu pracy z uczniami agresywnymi i nadpobudliwymi Psycholog szkolny 1 raz w tygodniu
Rok szkolny
2. Prowadzenie warsztatów psychologicznych Psycholog szkolny Wg potrzeb
3. Sporządzanie plakatów, gazetek   i organizacja konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego Psycholog, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele Rok szkolny
Wg harmonogramu
4. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie obrony przed czyjąś agresją Psycholog, pedagog szkolny, wychowawcy klas Rok szkolny
Na bieżąco
5. Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów nauczycieli) wychowawcy Rok szkolny
Na bieżąco
6. Udostępnianie wykazu instytucji przeciwdziałających agresji, kierowanie na badania psychologiczne, psychiatryczne  i neurologiczne uczniów Psycholog, pedagog szkolny Rok szkolny
7. Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, udział uczniów w różnych formach wolontariatu) Nauczyciele prowadzący Rok szkolny
 
8. Organizowanie wycieczek, dyskotek, imprez w ramach czasu wolnego od zajęć wychowawczych wychowawcy Zgodnie               z potrzebami
9. Realizacja systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły, natychmiastowa i konsekwentna reakcja na negatywne zachowania uczniów, stosowanie
Oceniania
Kształtującego i budujących informacji zwrotnych
Wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny Rok szkolny
10. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poruszających temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji
Projekt dla klas 1-3 „Sieciaki”
Dla klas 4-6 „Bezpieczeństwo w sieci”
Wychowawcy klas
Psycholog
Pedagog
Nauczyciele informatyki
Wg potrzeb
11. Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla uczniów   w klasach, w których występują konflikty Psycholog, pedagog szkolny Wg potrzeb
12. Interwencje w klasach, rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych Wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny Wg potrzeb
13. Rozmowy indywidualne z uczniami    i ich rodzicami mające na celu eliminację zachowań agresywnych Wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny Wg potrzeb
14. Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm i zasad, pogadanki  i warsztaty w klasach dotyczące norm społecznych, ich postrzegania przez uczniów i ich respektowania Wychowawcy,
Psycholog, pedagog
Wg potrzeb
16. Organizacja teatrzyków  i przedstawień na temat podstawowych norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią Wychowawcy,
Psycholog, Pedagog
Wg potrzeb
 
 3.Zapobieganie  zagrożeniom i niebezpieczeństwom 
L.p Działania Osoba odpowiedzialna termin
1. Pogadanki, sesje dyskusyjne, warsztaty  w klasach dotyczące rozpoznawania zagrożeń w szkole       i poza nią oraz zachowań mających na celu przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie im Wychowawcy klas Na bieżąco
2. Prelekcje z udziałem zaproszonych gości dla klas. Tematy: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna zima”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, Zaproszeni goście Wg harmonogramu
3. Realizacja w klasach 1-3 programu profilaktycznego „Ratujemy i uczymy Ratować” Bijemy rekord w resuscytacji „Kręć oddech”
Oddziały przedszkolne „Czyste powietrze wokół nas”
Realizacja programu w kl 4-6 „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Osoby przeszkolone
 
P. Makarewicz
O. Olejnik
 
wychowawcy
Wg harmonogramu
4. Zapoznawanie na bieżąco wszystkich uczniów z różnymi niebezpieczeństwami tj. pożar  i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych sprzętów   i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się na wycieczkach,        w sytuacjach urazów ciała, wypadków, skutki palenia papierosów i picia alkoholu i inne Wychowawcy, opiekunowie pracowni  Na bieżąco
       
5. Konkursy plastyczne, ulotki i gazetki dotyczące tematyki niebezpieczeństw i sposobów zapobiegania im oraz zachowania  w sytuacji realnego zagrożenia Wychowawcy, Psycholog, pedagog Na bieżąco
           
 
 
 
 
4. Zasady prowadzenia zdrowego trybu życia
 
L.p Działania Osoba odpowiedzialna Termin
1.  Kształtowanie postaw prozdrowotnych, pogadanki, sesje dyskusyjne i warsztaty w klasach  IV – VI  o tematyce:„Higiena mojego ciała   i umysłu”, „Stres i sytuacje stresowe”, „Zdrowy tryb życia”
 
Psycholog, pedagog szkolny, wychowawcy klas
 
Na bieżąco
 
2.
Pogadanki, prelekcje w klasach I – III na temat zdrowego trybu życia Wychowawcy klas Na bieżąco
 
3.
Kierowanie uczniów z problemami zdrowotnymi do specjalistów Wychowawcy klas, psycholog, pedagog szkolny Na bieżąco
 
4.
Przekazywanie uczniom i rodzicom ulotek informacyjnych, sporządzanie gazetek tematycznych na temat zdrowego trybu życia Wychowawcy klas, pedagog, psycholog szkolny Na bieżąco
       
 
5.
Organizacja Dnia Sportu dla wszystkich klas.
Program „Trzymaj formę”
kl 4-6
 
Wychowawcy klas, Nauczyciele wychowania fizycznego Wg Harmonogramu
6. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci
Program „Owoce w szkole”
„Mleko w szkole”
 
Współpraca z instytutem Eligo, pedagog Cały rok
 
 
Cały rok
 
Zasady ewaluacji
Realizację zadań profilaktycznych koordynują pedagodzy i psycholog szkolny.    Na śródrocznej i rocznej Radzie Pedagogicznej przedstawia wnioski z realizacji programu. Nauczyciele dokonują bieżącej analizy pojawiających się zagrożeń   w szkole, spostrzeżenia i propozycje podejmowania nowych przedsięwzięć przekazują pedagogowi szkolnemu.
Uwagi końcowe
Program zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną, na jego podstawie wychowawcy klas planują działania i opracowują klasowe plany wychowawcze.
 
 
 
 

Wstecz

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com